Ochrana údajov

1.1 Pre používanie webstránky www.posolstvo-gralu.org a cez ňu ponúkané služby platí nasledujúce vyhlásenie o ochrana údajov. Táto stránka je ponuka nadácie Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland, e-mail info@nullgral.de ako prevádzkovateľa v zmysle článku 4 naradenia EÚ o ochrane údajov („GDPR“).

1.2 Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, predovšetkým vo vzťahu na dodržanie práva osobnosti pri spracúvaní a používaní týchto informácií. V nasledujúcom texte vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní našej webstránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa dajú vzťahovať na vás, ako napríklad meno, adresa, e-mailové adresy a používateľské správanie.

2. Automatizované získavanie a spracúvanie údajov cez prehliadač

2.1 Ako pri každej webstránke, aj náš server zaznamenáva automaticky a dočasne údaje v súboroch denníka servera, ktoré prenáša prehliadač, pokiaľ ste si to sami nedeaktivovali. Ak si chcete prezerať našu webstránku, zaznamenávame nasledujúce údaje, ktoré potrebujeme technicky, aby sme vám mohli zobraziť našu webstránku a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):

  • IP adresa dotazujúceho sa počítača

  • Dotaz klienta o súbore

  • Kód s http odpoveďou

  • Internetová stránka, z ktorej nás navštevujete (odkazujúca URL adresa),

  • Čas dotazu servera

  • Typ a verzia prehliadača

  • Používaný operačný systém dotazujúceho počítača

Osobné vyhodnotenie súborov denníka servera sa nevykonáva. Tieto údaje nevie poskytovateľ nikdy priradiť k určitej osobe. Nevykonáva sa zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov, okrem prípadov, keď s tým súhlasíte, resp. prihlásením na odber newslettra (pozri k tomu bod 3.2).

3. Získavanie a spracúvanie dobrovoľne oznámených údajov

3.1 Všeobecné nadviazanie kontaktu

Pokiaľ nám osobné údaje oznámite cez e-mail, našu webstránku alebo iným spôsobom (meno, krstné meno, e-mailová adresa, adresa), dochádza k tomu všeobecne na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sa použijú na priebeh zmluvného vzťahu, na spracovanie vašich požiadaviek, resp. objednávok, na vlastný prieskum trhu a verejnej mienky a na vlastnú reklamu poštou alebo e-mailom. Nedochádza k inému používaniu, predovšetkým nie k odovzdávaniu údajov tretím osobám za účelom reklamy alebo prieskumu trhu a verejnej mienky. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.2 Newsletter

Pokiaľ chcete odoberať náš newsletter, potrebujeme vašu e-mailovú adresu a máte možnosť nám dobrovoľne uviesť svoje meno. Spolu s vašou e-mailovou adresou sa získavajú a ukladajú aj údaje, ktoré automaticky prenáša váš prehliadača (operačný systém, typ a verzia prehliadača, odkazujúca URL adresa a vaša IP adresa). Tieto údaje sa používajú len na komunikáciu s vami v rámci našej ponuky newslettra. Odoberaním newslettra vyhlasujete svoj súhlas, že uvedené údaje uložíme na odosielanie newslettra.

Na prihlásenie do nášho newslettra používame tzv. postup dvojitého explicitného súhlasu. Znamená to, že po vašom prihlásení vám pošleme na uvedenú e-mailovú adresu e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie toho, že si želáte rozposielanie newslettra. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte do 14 dní, vaše informácie sa vymažú. Okrem toho vždy ukladáme vami používané IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Účelom tohto postupu je zdokumentovať vaše prihlásenie a popr. môcť vyjasniť možné zneužitie vašich osobných údajov. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Svoje odvolanie môžete vyhlásiť zmenou nastavení newslettra na našej stránke newslettra.

4. Odovzdávanie tretím osobám

4.1 Ak ste nám oznámili osobné údaje, v zásade sa neodovzdávajú tretím osobám. K odovzdávaniu dochádza len

– v rámci vami udeleného súhlasu (porov. s bodom 3.2). Pri získavaní údajov sa dozviete príjemcov alebo kategórie príjemcov.

– v rámci spracovania vašich požiadaviek, vašich objednávok a používania našich služieb na požadovaných subdodávateľov, ktorým budú potrebné údaje prenesené len na vykonanie tejto zákazky a použijú ich len na daný účel.

– v rámci spracovania údajov zákazky podľa čl. 28 GDPR externým dodávateľom služieb. Týchto si starostlivo vyberáme a prikazujeme im zaviazať sa dodržiavať naše pokyny a ustanovenia GDPR, čo aj pravidelne kontrolujeme.

– v rámci splnenia zákonných povinností miestam oprávneným na príjem informácií.

5. Doba trvania uloženia

Vaše údaje sa používajú len tak dlho, ako je to potrebné pre existujúci zákaznícky vzťah, pokiaľ ste nám neudelili svoj súhlas alebo pokiaľ nemáme oprávnený záujem na ďalšom spracovaní. V takých prípadoch spracúvame vaše údaje až do odvolania vášho súhlasu alebo kým neodporujú našim oprávneným záujmom. Aj napriek tomu sme na základe obchodno a daňovo-právnych predpisov povinní uložiť údaje o vašej adrese, platbe a objednávkach na dobu desať rokov.

6. Vaše práva

6.1 Voči nám máte nasledujúce práva ohľadne osobných údajov, ktoré sa vás týkajú:

– Právo na informácie,

– Právo na opravu alebo vymazanie,

– Právo na obmedzenie spracovania,

– Právo na odpor proti spracovaniu,

– Právo na prenositeľnosť údajov.

Svoju písomnú žiadosť adresujte na nadáciu Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart alebo na e-mailovú adresu info@nullgral.de.

6.2 Okrem toho máte právo sťažovať sa na dozornom úrade na ochranu údajov na to, ako spracúvame vaše osobné údaje.