Ochrana údajov

1.1 Pre používanie webstránky www.posolstvo-gralu.org a cez ňu ponúkané služby platí nasledujúce vyhlásenie o ochrana údajov. Táto stránka je ponuka nadácie Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland, e-mail info@nullgral.de ako prevádzkovateľa v zmysle článku 4 naradenia EÚ o ochrane údajov („GDPR“).

1.2 Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, predovšetkým vo vzťahu na dodržanie práva osobnosti pri spracúvaní a používaní týchto informácií. V nasledujúcom texte vás informujeme o získavaní osobných údajov pri používaní našej webstránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa dajú vzťahovať na vás, ako napríklad meno, adresa, e-mailové adresy a používateľské správanie.

2. Automatizované získavanie a spracúvanie údajov cez prehliadač

2.1 Ako pri každej webstránke, aj náš server zaznamenáva automaticky a dočasne údaje v súboroch denníka servera, ktoré prenáša prehliadač, pokiaľ ste si to sami nedeaktivovali. Ak si chcete prezerať našu webstránku, zaznamenávame nasledujúce údaje, ktoré potrebujeme technicky, aby sme vám mohli zobraziť našu webstránku a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť (právny základ čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):

  • IP adresa dotazujúceho sa počítača

  • Dotaz klienta o súbore

  • Kód s http odpoveďou

  • Internetová stránka, z ktorej nás navštevujete (odkazujúca URL adresa),

  • Čas dotazu servera

  • Typ a verzia prehliadača

  • Používaný operačný systém dotazujúceho počítača

Osobné vyhodnotenie súborov denníka servera sa nevykonáva. Tieto údaje nevie poskytovateľ nikdy priradiť k určitej osobe. Nevykonáva sa zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov, okrem prípadov, keď s tým súhlasíte, resp. prihlásením na odber newslettra (pozri k tomu bod 3.2).

2.2 Na analýzu používania našej webstránky za účelom jej pravidelného zlepšovania používane nástroj na analýzu Matomo, ktorý si sami hostujeme. Na základe získaných štatistík vieme zlepšovať našu ponuku a byť pre vás ako používateľa zaujímavejšími. Právnym základom na používanie nástroja Matomo je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR.

Pre toto vyhodnotenie sa na vašom počítači uložia súbory cookie (viac o tom v bode 5). Takto získané informácie ukladá prevádzkovateľ výlučne na svojom serveri v Nemecku. Vyhodnocovaniu môžete zamedziť vymazaním existujúcich súborov cookie a zabránením ukladaniu súborov cookie. Keď zabraňujete ukladanie súborov cookie, upozorňujeme vás, že v niektorých prípadoch nebudete môcť webstránku plne používať. Zabrániť ukladaniu súborov cookie môžete formou nastavenia vo svojom prehliadači. Zabrániť používaniu nástroja Matomo môžete tak, že odstránite príslušné zaškrtnutie a aktivujete tým doplnok explicitného nesúhlasu:

Táto stránka používa nástroj Matomo s rozšírením „AnonymizeIP“. Touto formou sa IP adresy ďalej spracúvajú v skrátenej podobe, čo vylučuje vztiahnutie na konkrétnu osobu. IP adresa prenášaná z vášho prehliadača prostredníctvom Matomo sa nebude zlučovať s inými údajmi, ktoré získame.

2.3 Google Maps

Na tejto webstránke používame ponuku od Google Maps. Priamo na webstránke vám tak môžete zobrazovať interaktívne mapy a umožniť vám pohodlné používanie funkcie máp. Právnym základom na používanie Google Maps je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f GDPR.

Vďaka návšteve na webstránke získa Google informáciu, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej webstránky. Okrem toho sa prenesú údaje uvedené v bode 2.1 tohto vyhlásenia. Deje sa to nezávisle od toho, či Google poskytne používateľský účet, cez ktorý ste prihlásený, alebo či neexistuje žiadne používateľský účet. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k svojmu profilu Google, pred aktiváciou tlačidla sa musíte odhlásiť. Google ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo potrebnej tvorby svojich webstránok. K takému vyhodnocovaniu dochádza predovšetkým (aj u neprihlásených používateľov) na poskytnutie reklamy na základe potrieb a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webstránke. Prináleží vám právo podať odpor proti vytváraniu týchto používateľských profilov, ale pre jeho uplatnenie sa musíte obrátiť na spoločnosť Google.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracúvania cez poskytovateľov doplnkov nájdete vo vyhláseniach poskytovateľov o ochrane údajov. Nájdete tam aj ďalšie informácie o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašej súkromnej sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracovava vašej osobné údaje aj v USA a podraďuje sa ochrane EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. Získavanie a spracúvanie dobrovoľne oznámených údajov

3.1 Všeobecné nadviazanie kontaktu

Pokiaľ nám osobné údaje oznámite cez e-mail, našu webstránku alebo iným spôsobom (meno, krstné meno, e-mailová adresa, adresa), dochádza k tomu všeobecne na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sa použijú na priebeh zmluvného vzťahu, na spracovanie vašich požiadaviek, resp. objednávok, na vlastný prieskum trhu a verejnej mienky a na vlastnú reklamu poštou alebo e-mailom. Nedochádza k inému používaniu, predovšetkým nie k odovzdávaniu údajov tretím osobám za účelom reklamy alebo prieskumu trhu a verejnej mienky. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.2 Newsletter

Pokiaľ chcete odoberať náš newsletter, potrebujeme vašu e-mailovú adresu a máte možnosť nám dobrovoľne uviesť svoje meno. Spolu s vašou e-mailovou adresou sa získavajú a ukladajú aj údaje, ktoré automaticky prenáša váš prehliadača (operačný systém, typ a verzia prehliadača, odkazujúca URL adresa a vaša IP adresa). Tieto údaje sa používajú len na komunikáciu s vami v rámci našej ponuky newslettra. Odoberaním newslettra vyhlasujete svoj súhlas, že uvedené údaje uložíme na odosielanie newslettra.

Na prihlásenie do nášho newslettra používame tzv. postup dvojitého explicitného súhlasu. Znamená to, že po vašom prihlásení vám pošleme na uvedenú e-mailovú adresu e-mail, v ktorom vás požiadame o potvrdenie toho, že si želáte rozposielanie newslettra. Ak svoje prihlásenie nepotvrdíte do 14 dní, vaše informácie sa vymažú. Okrem toho vždy ukladáme vami používané IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Účelom tohto postupu je zdokumentovať vaše prihlásenie a popr. môcť vyjasniť možné zneužitie vašich osobných údajov. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Svoje odvolanie môžete vyhlásiť zmenou nastavení newslettra na našej stránke newslettra.

4. Odovzdávanie tretím osobám

4.1 Ak ste nám oznámili osobné údaje, v zásade sa neodovzdávajú tretím osobám. K odovzdávaniu dochádza len

– v rámci vami udeleného súhlasu (porov. s bodom 3.2). Pri získavaní údajov sa dozviete príjemcov alebo kategórie príjemcov.

– v rámci spracovania vašich požiadaviek, vašich objednávok a používania našich služieb na požadovaných subdodávateľov, ktorým budú potrebné údaje prenesené len na vykonanie tejto zákazky a použijú ich len na daný účel.

– v rámci spracovania údajov zákazky podľa čl. 28 GDPR externým dodávateľom služieb. Týchto si starostlivo vyberáme a prikazujeme im zaviazať sa dodržiavať naše pokyny a ustanovenia GDPR, čo aj pravidelne kontrolujeme.

– v rámci splnenia zákonných povinností miestam oprávneným na príjem informácií.

4.2 Na tejto webstránke sa používajú sociálne doplnky. Sociálne doplnky sú webové aplikácie, ktoré spájajú túto webstránku s vybranými sociálnymi sieťami. Sociálne doplnky však nie sú priamo zapojené, ale musíte ich najprv aktivovať samostatným kliknutím. Spojenie so sociálnou sieťou sa vytvorí až po tejto aktivácii, a to nezávisle od toho, či ste skutočne klikli na sociálne doplnky. Cez toto spojenie sa dá na príslušnú sociálnu sieť posielať vaša IP adresa a používateľské údaje. Podrobnosti o používaných sociálnych sieťach nájdete v bode 6.

5. Súbory cookie

5.1 Webstránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača. Na tejto webstránke sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie, ktorých rozsah a spôsob funkcie je vysvetlený dole:

– Dočasné súbory cookie (viac v bode 5.2)

– Trvalé súbory cookie (viac v bode5.3).

5.2 Dočasné súbory cookie sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria tam predovšetkým súbory cookie relácie. Ukladajú takzvané ID relácie, s ktorými sa dajú rôzne žiadosti vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. Vás počítač sa tak dá rozpoznať, keď sa vrátite na našu webstránku. Súbory cookie relácie sa vymažú pri odhlásení alebo po zatvorení prehliadača.

5.3 Trvalé súbory cookie sa automatizovane vymažú po zadanej dobe, ktorá sa môže líšiť podľa súborov cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.

5.4 Nastavenia svojho prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijímanie súborov cookie od tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Upozorňujeme vás, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webstránky.

6. Sociálne siete

6.1 Na našej webstránke nájdete odkazy na sociálne siete Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Tumblr a WordPress.com. V tomto prípade ide len o odkazy, a nie o sociálne doplnky. Nedochádza k prenosu údajov.

6.1 YouTube

Na zobrazenie našich videí používame video službu spoločnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Právnym základom je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f) GDPR.

Pokiaľ sú videá YouTube priamo vložené na našej webstránke, obsah včleneného videa z YouTube sa prenesie priamo na váš prehliadač. Zároveň sa z vášho prehliadača prenášajú určité údaje na YouTube. Deje sa to nezávisle od toho, či kliknete na video alebo nie. Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť YouTube týmto spôsobom získava. Podľa našich aktuálnych vedomostí ide o nasledujúce údaje, predovšetkým na zobrazenie včlenených videí YouTube:

  1. Navštívená stránka na našej webstránke, ktorá obsahuje video,

  2. Údaje, ktoré váš prehliadač všeobecne prenáša (IP adresa, typ a verzia prehliadača, operačný systém, čas),

  3. U zaregistrovaných a prihlásených používateľov Youtube resp. Google vaše používateľské meno Google.

Včlenené videá YouTube sa dajú zároveň skryť použitím doplnkov prehliadača tak, aby nedochádzalo k žiadnemu získavaniu údajov cez YouTube. Ak ste prihlásený do Google, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k svojmu profilu YouTube, pred aktiváciou tlačidla sa musíte odhlásiť. YouTube ukladá vaše údaje ako používateľské profily a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo potrebnej tvorby svojich webstránok. K takému vyhodnocovaniu dochádza predovšetkým (aj u neprihlásených používateľov) na poskytnutie reklamy na základe potrieb a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webstránke. Prináleží vám právo podať odpor proti vytváraniu týchto používateľských profilov, ale pre jeho uplatnenie sa musíte obrátiť a spoločnosť YouTube.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracúvania cez YouTube vo vyhlásení o ochrane údajov. Nájdete tam aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení na ochranu vašej súkromnej sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúvava vašej osobné údaje aj v USA a podraďuje sa ochrane EU-US – Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Doba trvania uloženia

Vaše údaje sa používajú len tak dlho, ako je to potrebné pre existujúci zákaznícky vzťah, pokiaľ ste nám neudelili svoj súhlas alebo pokiaľ nemáme oprávnený záujem na ďalšom spracovaní. V takých prípadoch spracúvame vaše údaje až do odvolania vášho súhlasu alebo kým neodporujú našim oprávneným záujmom. Aj napriek tomu sme na základe obchodno a daňovo-právnych predpisov povinní uložiť údaje o vašej adrese, platbe a objednávkach na dobu desať rokov.

8. Vaše práva

8.1 Voči nám máte nasledujúce práva ohľadne osobných údajov, ktoré sa vás týkajú:

– Právo na informácie,

– Právo na opravu alebo vymazanie,

– Právo na obmedzenie spracovania,

– Právo na odpor proti spracovaniu,

– Právo na prenositeľnosť údajov.

Svoju písomnú žiadosť adresujte na nadáciu Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart alebo na e-mailovú adresu info@nullgral.de.

8.2 Okrem toho máte právo sťažovať sa na dozornom úrade na ochranu údajov na to, ako spracúvame vaše osobné údaje.