O diele vo svetle Pravdy – Posolstvo Grálu

Tri zväzky diela „Vo svetle Pravdy“ zahŕňajú celkovo 168 prednášok, ktoré obsahovo na seba nadväzujú a podávajú úplný obraz celého stvorenia.

Tento rozsiahly výklad sveta, ktorý vychádza zo známych prírodných zákonov, umožňuje čitateľovi spoznať skryté súvislosti bytia a tým mu ponúka hodnotné životné pomoci.

Prednášky, ktoré sú v tejto knihe zahrnuté, vznikali počas rokov 1923 až 1938, a do dnešnej podoby boli prepracované a usporiadané v rokoch 1938 až 1941.

Dielo „Vo svetle Pravdy“ sa stalo vo svete známym predovšetkým preto, lebo ponúka jasné a logické odpovede na zásadné otázky ľudského bytia, ako napríklad zmysel života, spravodlivosť v osude alebo pokračovanie života po smrti. Doteraz bolo preložené do 22 jazykov a je celosvetovo dostupné.

Cieľom autora bolo priblížiť čitateľovi pravdivý život, ponúknuť mu cenné impulzy pre vývoj jeho osobnosti a viesť ho na ceste poznania, ktorá v sebe zahŕňa aj poznanie Boha. Prednášky zahrnuté v diele „Vo svetle Pravdy“ by mali byť čitateľovi „svetlom a oporou“, nezávisle od náboženského postoja alebo cirkevnej príslušnosti. Abd-ru-shin nechcel priniesť nové náboženstvo, ani založiť novú cirkev.

Výklady obsiahnuté v diele „Vo svetle Pravdy“ sú postavené na základe jednoduchých, zrozumiteľných prírodných zákonov, ktoré pôsobia vo svete vonkajšom ako aj vnútornom, duševnom. Obracajú sa tak k ľudským skúsenostiam, odhaľujú silné a slabé stránky a upozorňujú na skryté nedostatky – ale aj na mnohé príležitosti, ktoré ponúka každodenný život pre duchovný pokrok. Čitateľ tým má možnosť opätovne objavovať obsah prednášok vo vlastnom živote a spoznávať ich pravdivosť. Tak môžu byť spojené osobne prežité skúsenosti s vecnými a logickými závermi do jedného obsiahleho, celistvého obrazu sveta, v ktorom niet odlúčenia medzi vedeckým a náboženským spôsobom hľadania pravdy.

Kniha „Vo svetle Pravdy“ nesie podtitul „Posolstvo Grálu“. Pojem „Grál“ sa dnes väčšinou spája s obrazmi túžby po ideáloch a s víziami, ktoré sa podávali v mýtoch, legendách a predovšetkým v umeleckých dielach. Abd-ru-shin vysvetľuje, že tieto tradičné podania majú základ v skutočnosti, ktorá má zásadný význam pre existenciu a trvanie celého stvorenia.

Dielo „Vo svetle Pravdy“ ukazuje jasnú a jednoduchú cestu. Nemá nič spoločné s mystikou alebo s ezoterikou, ale kladie značné požiadavky na nás samých, podobne ako pôvodné Ježišovo učenie. Podporuje nielen samostatné, vecné myslenie bez predsudkov, ale predovšetkým „pevné chcenie k dobrému“. Táto práca na sebe samom a v službe blížnemu môže viesť človeka k duchovnej zrelosti.

Niektoré z mnohých dôležitých tém, ku ktorým ponúka dielo „Vo svetle Pravdy“ podrobné odpovede sú napr.:

  • Zodpovednosť a osud/karma
  • Smrť a opakované pozemské životy/reinkarnácia
  • Pád do hriechu a dedičný hriech
  • Prehľad tohto a onoho sveta
  • Milosť a láska Stvoriteľa
  • Telo, duša a duch
  • Syn Boží a Syn Človeka