Často kladené otázky (FAQ)

Na tejto stránke nájdete odpovede na otázky, ktoré nám boli pri usporadúvaní prednášok, prostredníctvom časopisu „Svet Grálu“ alebo cez Online kontaktový formulár často kladené.

Prehľad otázok:

01   Čo je „Posolstvo Grálu“?

Často som už o „Posolstve Grálu“ počul. Čo je to presne?

„Posolstvo Grálu“ je podtitulok knihy „Vo svetle Pravdy“, trojzväzkovej zbierky prednášok, v ktorej sú logickým spôsobom zodpovedané svetonázorové otázky a jasnou, zrozumiteľnou formou sprostredkovaná výstavba stvorenia. Autor diela je Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875-1941).

V centre výkladu tu stoja zákony stvorenia. Na tomto základe sú presvedčivo zodpovedané najdôležitejšie otázky ľudského bytia – Odkiaľ prichádzame? Kam ideme? Čo je zmyslom nášho života? Čitateľovi prednášok sa pozvoľna rozvinie rozsiahly obraz stvorenia ako celku, spozná veľké súvislosti vo svetovom dianí, uvedomí si však aj zodpovednosť pre svoj vlastný život. „Posolstvo Grálu“ vyzýva k duchovnému vývoju a stojí pritom na pôde kresťanských hodnôt. Je však nadnáboženské a zameriava sa – nezávisle od náboženskej príslušnosti alebo národnosti – na človeka ako jednotlivca.

Prednášky „Posolstva Grálu“ vznikli už v rokoch 1923 až 1938, avšak odvtedy nestratili nič zo svojej všeobsiahlej platnosti. Dielo Abd-ru-shina bolo medzitým preložené do 17 jazykov a dnes je dostupné v približne 90 krajinách. Vo svojej celistvosti je to štandardné dielo vedenia o stvorení, ktoré tvorí tiež dobrý základ k priblíženiu sa prírodným vedám a náboženstvu.

Zodpovedajúc názvu je „Grál“ podstatnou témou „Posolstva Grálu“. Čitateľ sa dozvedá, že za povesťami a legendami okolo „životodarného kalicha“ stojí skutočnosť.

Predovšetkým je vedenie sprostredkované v celkovo 168 prednáškach „Posolstva Grálu“ aj cennou pomocou pre vlastné štúdium. Pretože z poznania súvislostí – počínajúc mocou myšlienok až k významu prírodných zákonov pre udržanie telesného zdravia – sa dajú vyvodiť riešenia pre mnohé osobné problémy; ale aj pre veľké krízové ohniská našej doby, bez ohľadu na to, či už ide o manželstvo a rodinu, o duševné krízy a osudové udalosti alebo o hrozivý spoločenský vývoj.

Avšak „Posolstvo Grálu“ neponúka hotové recepty a ani strnulé zásady pre správanie sa, lež stavia na duchovnom prebudení kriticky mysliaceho a skúmajúceho, v sebe slobodného človeka. Pre toto prebudenie chce ponúknuť podnety, aby napokon ukázalo aj cestu k poznaniu Boha.

02   Kto bol Abd-ru-shin?

Kto bol Abd-ru-shin? Čo sa skrýva za týmto menom?

Abd-ru-shin sa volal občianskym menom Oskar Ernst Bernhardt. Narodil sa 18. apríla 1875 v Bischofswerde (blízko Drážďan). Potom, čo spočiatku pôsobil ako obchodník, pracoval od roku 1908 – pod dojmom veľkých ciest – už len ako spisovateľ. Vyšli novely, romány, cestopisy a predovšetkým divadelné diela, ktoré boli úspešne mnohé roky uvádzané. Počas jedného dlhšieho pobytu v Londýne bol Oskar Ernst Bernhardt po vypuknutí prvej svetovej vojny ako Nemec zatknutý a až do roku 1919 internovaný na ostrove „Man“. Po svojom návrate sa usadil v Drážďanoch.

Pod dojmom svojich vlastných životných prežívaní a s úmyslom ponúknuť vedenie ku pomoci, ktoré by mohlo byť pre každého človeka hľadajúceho Pravdu „svetlom a oporou“, začal od roku 1923 písať prednášky pre Posolstvo Grálu. K tomu si zvolil, zodpovedajúc svojej úlohe, meno Abd-ru-shin.

V roku 1928 sa Abd-ru-shin presídlil do Rakúska, kde si nad Schwazom v Tirolsku zadovážil jednu usadlosť a ďalej pracoval na svojom hlavnom diele „Vo svetle Pravdy“. Avšak keď národní socialisti v roku 1938 okupovali Rakúsko, jeho majetok bol vyvlastnený a „Posolstvo Grálu“ zakázané. Abd-ru-shin musel Tirolsko opustiť a žil pod dozorom Gestapa až do svojej smrti – 6. decembra 1941 – v Kipsdorfe (Krušné hory).

03   Bol Abd-ru-shin zakladateľom náboženstva?

Učenie Abd-ru-shina má medzi iným charakter náboženstva. Bol Abd-ru-shin zakladateľ nejakej náboženskej obce?

V mnohých príručkách je Abd-ru-shin dnes zobrazený a popísaný ako zakladateľ náboženstva alebo cirkvi. To však odporuje jeho zámerom, nakoľko on sa svojimi prednáškami zameriaval vždy len na jednotlivých ľudí a nechcel etablovať novú inštitúciu, ktorá by pôsobila sprostredkujúco medzi Bohom a človekom.

Okrem toho bol striktným protivníkom akéhokoľvek kultu osobnosti. Bolo mu dôležitejšie, aby ako stredobod pozornosti nestál on sám, ale všetko to, čo mal povedať. Toto mohlo byť tiež jedným z dôvodov k tomu, že si zvolil pseudonym „Abd-ru-shin“.

Obsahovo sa Abd-ru-shin zaoberal mnohými otázkami, predovšetkým z kresťanskej tradície, ktoré by sa mohli priradiť k náboženskej oblasti. Jeho vytýčeným cieľom bolo, aby boli ľudia privádzaní späť k Bohu. Lenže jeho duchovná cesta sa mala pre človeka stať prirodzeným životným základom a nie vyúsťovať do „slepej viery“ alebo viesť do „nedeľného zmýšľania“, ktoré je oživované len krátkodobo, bokom od všedného života. V tomto smere by sa teda učenie „Posolstva Grálu“ nemalo priraďovať ani do kategórie „náboženstvo“, ani do kategórie „ezoterika“ alebo inej vyhradenej kategórie zmýšľania.

04   Čo znamená meno „Abd-ru-shin“?

Arabská časť mena „abd“ má význam „služobník, sluha“, časť slova „ru-shin“ možno preložiť, odvodené z perzštiny, ako „žiariaci, svetlý, jasný“. Meno Abd-ru-shin znamená v tomto zmysle
teda: Služobník Svetla.

Oskar Ernst Bernhardt používal toto meno (do roku 1934 aj v písanej forme „Abdruschin“) pre všetky spisy svojho „Posolstva Grálu“.

To meno vyjadruje predovšetkým úlohu, ktorej bol Abd-ru-shin zaviazaný, ale ono sa vzťahuje aj na predchádzajúci pozemský život okolo roku 1200 pred Kristom.

05   Odkiaľ mal Abd-ru-shin svoje vedenie?

Natíska sa mi otázka: Odkiaľ mal autor „Posolstva Grálu“, Abd-ru-shin, svoje vedenie, ktoré predsa človeku vôbec nemôže byť prístupné? On hovorí, ako keby mohol všetko vidieť osobne z pohľadu Boha. Je on niečo také ako prorok, podobne ako Hildegard z Bingen? Alebo médium, vidiaci?

Pravdepodobne stojí každý, kto „Posolstvo Grálu“ nečítal len povrchne, lež sa doňho zahĺbil, niekedy pred takýmito otázkami. Abd-ru-shin raz zaujal na podobnú otázku stanovisko sám nasledovne:

„Ja nie som vidiaci v známom slova zmysle, ale o to menej čerpám z cudzích zdrojov. Ani jedno, ani druhé nepotrebujem. Ani zo žiadnej strany nič nepreberám, ako sa niektorí domnievajú. Nie je tu zhromažďovanie z iných učení. Ak nachádzate príbuzné tóny v rôznych starých a nových smerovaniach, potom toto pramení len z toho, že tieto v sebe nesú zrnká Pravdy. Tieto musia predsa zostať v sebe všade rovnaké a preto ich možno nájsť aj v mojich prednáškach.

Ja čerpám sám a nezostavujem! (…) ja chcem, aby sa slová skúmali a tieto sa ako také prijímali, pokiaľ sa to dá; pretože bez vlastného presvedčenia každého jednotlivca to pre neho nemá vôbec žiadnu cenu. Presvedčenie však nesmie byť kvôli tomu, kto ho prináša, lež musí prísť z vnútorného súhlasu s tým, čo bolo povedané!“

A na inom mieste sa hovorí:

„Pre Abd-ru-shina bolo teda dôležité, postaviť do centra posudzovaní nie seba samého, ale svoje učenie.“

06   Ako sa „Posolstvo Grálu“ stavia k iným učeniam?

Zaoberal som sa s „Posolstvom Grálu“ a popri mnohých zaujímavých myšlienkach som našiel aj rozpory s inými učeniami. Aké sú najdôležitejšie rozdiely medzi „Posolstvom Grálu“ a inými učeniami?

Dielo Abd-ru-shina nie je izolované učenie, ktoré by bolo možné porovnávať s inými výpoveďami. „Posolstvo Grálu“ chce ponúkať živé vysvetlenia a pomoci pre všetkých Pravdu hľadajúcich ľudí. Ale každý musí pre seba skúmať a rozhodnúť, čo mu práve pomôže ďalej alebo čo ho osloví a čo nie. Porovnávania medzi učeniami sú naproti tomu razené vždy intelektuálne, nesené snahou o zaradenie a priradenie. To pre vnútorné prežívanie pravdepodobne neprinesie veľmi veľa.

To najkrajšie je však, keď hľadanie Pravdy vyústi do nájdenia, keď človek vnútorne dospeje k tomu, že prežíva, ako je to „byť doma“. Lenže toto cítenie, ktoré vieru človeka dáva dozrieť v presvedčenie, sa nedá naučiť porovnávaniami, pretože ono ide nad intelektuálne snahy poznania a vymyká sa rozumovému úsudku. Avšak živé presvedčenie nevyústi nikdy do náboženského fanatizmu alebo vojen za vieru, pretože jeho cesta a cieľ je výstavba a zušľachtenie, láska k Bohu a k blížnemu.

Túto cestu – a nie princíp opozície k iným učeniam – to je to, čo odporúčame my.

Máte ešte iné otázky? Použite náš kontaktový formulár!