NEBUDEŠ BAŽIŤ PO ŽENE BLÍŽNEHO SVOJHO!

Toto prikázanie je ostro a jasne namierené priamo proti telesne-zvieracím pudom, ktoré sa v človeku… žiaľ… často až príliš vzmáhajú, len čo sa mu k tomu naskytne príležitosť!

Tým sme sa hneď aj dotkli rozhodujúceho bodu, ktorý predstavuje pre ľudí najväčšiu pascu, do ktorej upadnú temer všetci, len čo sa dostanú s ňou do styku: príležitosť!

Pud sa prebúdza a usmerňuje iba myšlienkami! Človek to môže veľmi ľahko pozorovať na sebe, že sa pud neozve, nemôže sa ozvať, ak chýbajú k tomu myšlienky! Je úplne od nich závislý! Bez výnimky!

Nehovorte, že aj hmat môže prebudiť pud, pretože to je nesprávne. Je to iba klam. Hmat prebúdza myšlienku a táto potom pud! A na prebudenie myšlienok je naskytujúca sa príležitosť tou najsilnejšou pomôckou, ktorej sa ľudia musia obávať!

Z tohto dôvodu je však aj najlepšou obranou a najväčšou ochranou pre všetkých ľudí oboch pohlaví, ak sa budú takejto príležitosti vyhýbať! To je záchranná kotva v terajšej núdzi, až kým celé ľud stvo samo nezosilnie natoľko, že bude schopné so zdravou samozrejmosťou udržať krb svojich myšlienok čistým. Potom bude porušovanie tohto prikázania celkom bezvýhradne vylúčené.

Mnoho očistných búrok musí dovtedy prehrmieť ponad ľudstvo, ale táto záchranná kotva vydrží, ak sa každý, kto vyvíja úsilie, bude s najväčším úsilím snažiť, aby nikdy nezadal príležitosť k zvodnému osamoteniu dvoch rôznych pohlaví!

To nech si každý vryje plamenným písmom, lebo od následkov prestúpenia tohoto prikázania nie je také ľahké duševne sa opäť oslobodiť, keďže tu do úvahy pripadá aj druhá strana! A len zriedkakedy býva príležitosť na súčasný vzostup.

„Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho!“ Tým sa nemyslí len manželka, ale ženské pohlavie vo všeobecnosti! Teda aj dcéry! A keďže sa jasne hovorí: „Nebudeš bažiť!“, myslí sa tým len telesný pud, nie snáď čestné uchádzanie sa!

K omylu pri týchto jasných slovách nemôže vôbec dôjsť. Ide tu o prísny Boží zákon namierený proti zvádzaniu a znásilneniu, ako aj proti pošpineniu myšlienkami tajnej žiadostivosti! Už ona ako východiskový bod celého zla takého skutku je prestúpením prikázania, čo má za následok trest v podobe karmy, ktorá sa nevyhnutne musí nejakým spôsobom rozuzliť, skôr než sa duša od toho môže oslobodiť.

Niekedy je toto dianie, ktoré ľudia často považujú za malichernosť, dokonca rozhodujúce pre druh nasledujúcej inkarnácie na zemi alebo pre ich budúci osud počas tohto pozemského bytia. Neberte preto moc myšlienok na ľahkú váhu, lebo im v pätách zákonite v rovnakej miere kráča zodpovednosť! Ste zodpovední i za to najmenšie ľahkovážne zmýšľanie, pretože i ono už zapríčiňuje škody v jemnohmotnom svete. V tom svete, ktorý vás má prijať po tomto pozemskom živote.

Ak však žiadostivosť dospeje až k zvedeniu, teda k hrubohmotnému činu, bojte sa odplaty, ak už nie ste schopní telesne a duševne ho na zemi napraviť!

Či už k zvedeniu došlo najlichotivejším spôsobom alebo pod tvrdým nátlakom, ak aj bol napokon dosiahnutý zo strany ženy i súhlas, zvratné pôsobenie sa tým nenechá zmiasť, začalo pôsobiť už pri žiadostivosti a všetok dôvtip, všetko umenie prispieva len k zostreniu. Konečný súhlas ho potom nezruší!

Buďte preto ostražití, vyhýbajte sa každej príležitosti a nepodliehajte bezstarostnosti! V prvom rade si uchovajte krb vašich myšlienok čistý! Potom nikdy neporušíte toto prikázanie!

Ako ospravedlnenie neplatí ani to, ak sa človek pokúša nahovoriť si, že tu bola pravdepodobnosť manželstva! Práve to by bola najhrubšia nepravda.

Manželstvo bez duševnej lásky je pred Bohom neplatné. Avšak duševná láska zostáva najlepšou ochranou proti prestúpeniu prikázania, lebo skutočne milujúci človek chce pre milovaného druha vždy len to najlepšie, a preto nikdy nebude mať nečisté želania alebo požiadavky, voči ktorým je toto prikázanie namierené predovšetkým!