NENARUŠÍŠ MANŽELSTVO!

Už to, že existuje ešte jedno prikázanie, ktoré znie: „Nebaž po žene blížneho svojho!“ ukazuje, ako málo sa týmto šiestym prikázaním myslí to, čo o tom stanovuje pozemský zákon.

„Nenarušíš manželstvo“ môže tiež znieť: „Nenarušíš manželský mier!“ Pod mierom sa, prirodzene, rozumie i harmónia. To zároveň podmieňuje, aké vôbec má byť manželstvo; pretože tam, kde niet čo rozbiť alebo narušiť, nemá žiadnu platnosť ani prikázanie, ktoré sa neriadi pozemským ponímaním a pozemskými ustanoveniami, ale podľa Božej vôle.

Manželstvo je teda len tam, kde vládne harmónia a mier ako niečo samozrejmé. Kde sa jeden vždy snaží žiť iba pre toho druhého a robiť mu radosť. Jednostrannosť a tak zvádzajúca, ubíjajúca nuda je od samého počiatku a navždy vylúčená, rovnako tak nebezpečenstvo v sebe skrývajúca túžba po rozptýlení alebo klamná predstava nepochopenia! Vražedné to nástroje každého šťastia!

Práve takéto zlá vôbec ani nemôžu nastať v pravom manželstve, kde jeden skutočne žije pre druhého, pretože chcenie byť nepochopeným a tiež túžba po rozptýlení sú len dôsledkom výrazného sebectva, ktoré chce žiť len samo pre seba, nie však pre toho druhého!

Pri pravej duševnej láske je však vzájomné radostné vzdanie sa seba samého niečím celkom samozrejmým, a tým je i v dôsledku zvratného pôsobenia úplne vylúčené ukracovanie jednej strany. Za predpokladu, že ani v stupni vzdelania u osôb, ktoré sa viažu, nie je príliš veľká priepasť!

To je podmienka, ktorú vyžaduje zákon príťažlivosti rovnakého druhu vo veľkom vesmíre, zákon, ktorý musí byť splnený, ak má byť šťastie úplné.

Kde však nenájdeme mier ani harmóniu, tam si manželstvo nezaslúži, aby sa nazývalo manželstvom, pretože potom ním ani nie je, je to len pozemské spoločenstvo, ktoré ako také pred Bohom nemá žiadnej hodnoty, a nemôže preto ani priniesť požehnanie v tom zmysle, aké možno očakávať v skutočnom manželstve.

V šiestom prikázaní je teda predpokladom skutočné manželstvo podľa Božej vôle! Iné chránené nie je. Lež beda tomu, kto sa opováži akýmkoľvek spôsobom narušiť pravé manželstvo! Lebo triumf, o ktorom sa nazdáva, že ho tým na zemi dosiahol, ho v jemnohmotnosti očakáva v úplne inej podobe! Plný zdesenia by pred ním najradšej ušiel, keď bude musieť vstúpiť do ríše, kde naňho čakajú dôsledky jeho činov.

Porušenie manželstva v najširšom zmysle je dokonca už to, keď sa niekto pokúša rozdeliť dvoch z duše sa milujúcich, ako to často robia rodičia, keď tá či oná pozemská okolnosť nezodpovedá ich želaniu!

A beda tiež tej žene, beda tomu mužovi, či sú už mladí alebo starí, ktorí zo závisti alebo flirtu vedome vnesú rozpor, alebo dokonca zapríčinia rozchod takéhoto páru!

Čistá láska medzi dvoma ľuďmi má byť pre každého posvätná, má v ňom vyvolať úctu a rešpekt, nie však žiadostivosť! Pretože je pod ochranou Božej vôle!

Ak narastá pocit takejto nečistej žiadostivosti, nech sa len človek obráti a jasným okom rozhliadne po tých ľuďoch, ktorí sa duševne ešte na nikoho neupli.

Ak bude hľadať s vážnosťou a trpezlivosťou, určite aj nájde človeka, ktorý sa k nemu hodí tak, ako to chcel Boh, a s ktorým potom bude aj šťastný bez toho, aby musel na seba najprv uvaliť vinu, ktorá nikdy nemôže priniesť a poskytnúť šťastie!

Veľkou chybou týchto ľudí však často býva, že sa snažia ísť za naliehaním pocitu, ktoré je spočiatku vždy slabé, že ho v sebe násilne zadržiavajú, živia vyumelkovaným fantazírovaním, až kým ich silnejúc nenaplní a trýznivo nedoženie i k hriechu!

Tisíce ľudských duší by nemuselo byť stratených, keby chceli vždy dbať na začiatok, ktorý v prípade, že ho nevytvorila vypočítavosť rozumu, vzniká iba z flirtu nehodného človeka, ktorý má zas pôvod v skazených zvykoch pozemského rodinného a prevažne spoločenského života! Práve tieto sú často vyslovene svadobnými trhmi, o nič čistejšími než otvorený obchod s otrokmi v Oriente! Tu je semenište zárodkov cudzoložstva.

Vy, rodičia, chráňte sa, aby ste sa neprevinili voči deťom rozbitím manželstva z rozumovej vypočítavosti! Nespočetne mnohí sú už do toho zapletení! Budú potrebovať mnoho, aby sa z toho opäť vymanili!

Vy, deti, buďte opatrné, aby ste sa snáď nestali rušiteľmi mieru medzi vašimi rodičmi, inak ste aj vy vinní rozbíjaním manželstva! Dobre si to rozmyslite. Inak si znepriatelíte svojho Boha a niet takého nepriateľa, ktorý by nemusel v nevýslovných mukách napokon prepadnúť skaze bez toho, že by Boh pohol čo i len prstom!

Mier a harmóniu medzi dvoma ľuďmi nesmieš nikdy narušiť. To si vštep, aby to vždy varovne stálo pred tvojím duševným zrakom.