1926-1931: „Volanie“ and “Listy Grálu”, vydanie Posolstva Grálu 1931

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
 5. Zhrnutie
 6. Príloha
Kapitola
02

V rokoch 1926 až 1930 nasledovali ďalšie prednášky v „Listoch Grálu“ Série II (Zošit 1+2, Zošit 3, 4+5, Zošit 6+7) a v časopise „Volanie“ („Der Ruf“) (Zošit 1+2, Zošit 3+4, Zošit 5, 6, 7, Zošit 8+9, Zošit 10, 11, 12, Zošit 13).

der-ruf-400px

Vydávalo sa do 1. apríla 1929 v „Nakladateľstve Listy Grálu“ („Verlag der Gralsblätter“) Oskar Ernst Bernhardt, ktoré potom prešlo do nakladateľstva „Volanie“ („Der Ruf“) GmbH, Mníchov.

Zatiaľ čo v troch zošitoch „Listov Grálu“ Séria II boli uverejňované výhradne prednášky, odpovede na otázky a upozornenia Abd-ru-shina, v časopise „Volanie“ („Der Ruf“) ako v „Spise pre všetko pokrokové vedenie“ prichádzali k slovu popri Abd-ru-shinovi prevažne autori z jeho blízkeho okolia.

Prednášky Abd-ru-shina v časopise „Volanie“ („Der Ruf“)

 • Zošit 1/2 – aug./sept. 1927
 • Bolo raz…
 • Zošit 3/4 – okt./nov. 1927
 • Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!
 • Zošit 5/6/7 – dec. 1927 jan./febr. 1928
 • Vianoce! (nie je identická s prednáškou „Vianoce“ vo zväzku III Posolstva Grálu „Vydanie z poslednej ruky“)
 • Zošit 8/9 – marec/apríl 1928
 • Bohovia – Olymp – Walhalla
 • Povolaný
 • Ľudský tvor
 • Zošit 10/11/12 – máj/jún/júl 1928
 • Vyliatie Ducha Svätého
 • Čo má človek robiť, aby mohol vojsť do Božieho kráľovstva
 • Boj v prírode
 • Pohlavie
 • Posledné slovo
  (neskorší názov: Nutné slovo)
 • Zošit 13 – máj/jún 1929
 • V ríši démonov a fantómov
 • Druhy jasnovidectva
 • Cudzinec

V rokoch 1927 až 1930 uverejnil Abd-ru-shin tak prednášky, ako aj odpovede na otázky v časopise „Volanie“ (Der Ruf“). V zošite Ruf 8+9 sa poukazuje na to, že Abd-ru-shin poskytuje pre „Ruf“ mnoho príspevkov a že preto ďalší zošit „Listov Grálu“ Séria II vyjde až za niekoľko mesiacov. Ohlásený Zošit 6+7 – posledný zo Série II „Listov Grálu – bol potom vydaný až v roku 1930 a už nie v „Nakladateľstve Listy Grálu“, ale v nakladateľstve „Der Ruf“ GmbH, Mníchov.

gralsblaetter-serie2-400px
 • Zošit 1/2 – 1926/27
 • Ja som Hospodin, tvoj Boh!
 • Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho
 • Smrť Syna Božieho na kríži a Posledná večera
 • Vzkriesenie pozemského tela Kristovho
 • Ľudské zmýšľanie a Božia vôľa v zákone zvratného pôsobenia
 • Syn Človeka
 • Zošit 3/4/5 – 1927
 • Blúdenie
 • Sexuálna sila a jej význam pre duchovný vzostup
 • Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!
 • Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od svetla
 • Volanie po pomocníkovi
 • Veľká kométa
 • Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť, žiarenia, priestor a čas
 • Omyl jasnovidectva
 • Žite prítomnosti
  Odpovede na otázky o. i. k okultnému školeniu, mäsitej strave, rastlinnej strave
 • Liečivý magnetizmus
 • Môže byť staroba prekážkou duchovného vzostupu?
 • Zošit 6/7 – 1930
 • Velebenie Boha
 • Právo dieťaťa voči rodičom
 • Ideálni ľudia
 • Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš!
 • Antikrist
 • Kríž svätého Grálu

V Posolstve Grálu z roku 1931 sa nachádza 43 prednášok z vydania z roku 1926 a 48 ďalších prednášok, ktoré boli uverejnené čiastočne pred, z väčšej časti však po roku 1926 v „Listoch Grálu“ a v časopise „Volanie“ („Der Ruf“) alebo vyšli po prvýkrát v tomto vydaní.

gb-grosse-ausg1931-d-400px

Pred rokom 1926 boli už vydané: prednáška „Prebuďte sa!“ pod názvom „Žite!“, prednáška „Mlčanie“ ako „Veľké tajomstvo“ a prednáška „Vzostup“ ako „Spása“.

Prednášky uverejnené po roku 1926 v „Listoch Grálu“ Séria II a v časopise „Volanie“ („Der Ruf“) (viď vyššie) často nie sú pojaté v poradí, ako vyšli v tomto vydaní, ale čiastočne sú vsunuté medzi ostatné prednášky alebo sú zostavené v inom poradí.

Po prvýkrát vyšli v tomto vydaní prednášky „Bdej a modli sa!“, „Zosnulý“, „Zostúp z kríža!“, „To je moje telo! To je moja krv!“, „A tisíc rokov je ako jeden deň!“. „Cit“, „Učiteľ ľudstva“, ako aj „A naplnilo sa…!“

„Bdej a modli sa!“ bola, ak položíme za základ poradie prednášok vo vydaní z roku 1926, vsunutá medzi prednášky „Mravnosť“ a „Manželstvo“. Prednáška „Zosnulý“ nasledovala v nadväznosti na prednášku „Smrť“.

Prednášky „Zostúp z kríža!“ a „To je moje telo! To je moja krv!“ sa objavili po prvýkrát medzi prednáškami „Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera“, ako aj „Vzkriesenie pozemského tela Kristovho“ (obidve z „Listov Grálu“ Séria II, Zošit 1 a 2).

Prednášky „Okultné školenie, mäsitá alebo rastlinná strava“, „Liečivý magnetizmus“ a „Môže byť staroba prekážkou pre duchovný vzostup?“ išli späť na odpovede na otázky v Zošite 3, 4, 5 „Listov Grálu“ Séria II.

Prednáška „Kríž Svätého Grálu“ nebola do tohto vydania pojatá.

Po Záverečnom slove nasledovali ako príloha „Desatoro Božích prikázaní“ (vyšli už v roku 1929 ako vlastná knižočka, spoločne s prednáškou „Otčenáš“) a prednáška „Život“.

Odchýlne od vydania 1926 obsahovalo veľké vydanie radu „ponemčených“ pojmov. Pre Clown Spaßmacher, namiesto Resonanz Widerhall atď. Tieto zmeny pri kontrolných čítaniach svojvoľne urobilo nakladateľstvo, aby vraj zodpovedali „duchu doby“. Abd-ru-shin na tieto zmeny nikdy nedal súhlas. Irmingard Bernhardt potom neskoršie na základe pôvodného rukopisu opäť zaradila vo „Vydaní z poslednej ruky“ do textu pojmy, ktoré používal Abd-ru-shin.

 1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
 2. 1926-1931: „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
 3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
 4. 1938-1941: Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
 5. Zhrnutie
 6. Príloha