1938-1941: Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednejruky

  1. 1920-1926: Časopis „Listy Grálu“, vydanie Posolstva Grálu 1926
  2. 1926-1931: „Volanie“, Listy Grálu, vydanie Posolstva Grálu 1931
  3. 1931-1938: „Posolstvo Grálu doznieva,“ časopis „Hlas“
  4. 1938-1941: Prepracovanie Posolstva Grálu, vydanie z poslednej ruky
  5. Zhrnutie
  6. Príloha
Kapitola 04

Už koncom roka 1938 začal Abd-ru-shin s triedením svojich prednášok, v rokoch 1939 až 1941 usporiadal svoje celkové dielo spôsobom, ktorý opísala Irmingard Bernhardt v prehláseniach z 15. mája 1956.

Odpis prehlásenia pred okresným súdom vo Schwazi:

„Posolstvo Grálu bolo svojím autorom, pánom Oskarom Ernstom Bernhardtom samotným v rokoch 1939 až 1941 prepracované.

V septembri 1938 sme boli – pán Oskar Ernst Bernhardt, jeho pani Mária Bernhardt, môj brat Alexander a ja – Gestapom nútene vykázaní na pobyt v Schlaurothe pri Görlitzi. V marci 1939 sme presídlili so súhlasom Gestapa do kúpeľov Kipsdorf v Krušných horách. V tom roku začal pán Oskar Ernst Bernhardt s prepracovávaním Posolstva Grálu. Koncom mája 1941 bol rukopis prepracovania pripravený k tlači.

Prepracovania sa týkali zmien rôzneho druhu. Sčasti sa jednalo o nápravu interpunkčných znamienok, o prehodenie slov, o vyškrtnutie alebo skrátenie celých viet alebo odsekov, ktoré obsahovali opakovanie myšlienok, ktoré už boli vyjadrené v predchádzajúcich vetách alebo odsekoch.

Vyškrtával však aj slová, vety a tiež celé strany, ak bol toho názoru, že ľudia by myšlienkam v nich podaným zrejme nerozumeli. Pre túto mienku bolo smerodajné prežitie posledných rokov pred jeho odchodom.

Korektúry vykonával Oskar Ernst Bernhardt takou formou, že v exemplári Posolstva Grálu, ktoré bolo pre tento účel určené, vpisoval ceruzkou svoje poznámky, škrtal a robil značky tam, kde si želal zmeny alebo doplnenia. Tieto zmeny a doplnenia písal vždy na osobitný list papiera. Ja som potom tieto poznámky ceruzkou, nakoľko hrozilo, že sa ľahko zmažú alebo stanú nečitateľnými, písala na písacom stroji na prúžky papiera, príslušné poznámky ceruzkou v exemplári Posolstva Grálu pre zmeny som gumovala a strojovo napísané prúžky som do neho nalepovala. Strany v Posolstve Grálu, na ktorých boli vyškrtnuté celé odseky, som prelepovala, pokiaľ sa jednalo o vyškrtnutia alebo som napísala stranu v zmenenom znení na stroji úplne nanovo a novú stranu vlepila.

Nakoľko sa zmenilo aj poradie prednášok, vyplynulo z toho, že niektorá prednáška bola zo svojej rady vyňatá a musela byť zaradená na inom mieste.

Všetky zmeny som vykonávala presne podľa pokynov autora Posolstva Grálu. On skontroloval každú zmenu.

Tento postup je tiež dôvodom, prečo sa nachádza už len málo listov rukopisu s ručne učinenými zmenami pánom Oskarom Ernstom Bernhardtom.

Vomperberg, 15. máj 1956
Irmingard Bernhardt

Do Posolstva Grálu „Vydanie z poslednej ruky“ Zväzok I, zaradil Abd-ru-shin predovšetkým prednášky v poradí vydania z roku 1931, ktoré sa v roku 1937 objavili v časopise „Die Stimme“ avšak nie v tom poradí, v akom vyšli. Toto sa týka prednášok „Kult“, „Strnulosť“, „Detskosť“, „Cudnosť“, „Prvý krok“, „Záchrana! Spása!“ a „Reč Pána“.

Prednáška „Tajomstvo krvi“ zo zošita 1 nasledovala v zväzku III medzi prednáškami „Pozemské telo“ a „Temperament“.

V tomto prvom zväzku sa nachádzajú aj prednášky z diela „Doznievania k Posolstvu Grálu“ zväzok I a zo zbierky jednotlivých prednášok.

Niektoré názvy boli ale zmenené. Tak sa prednáška „Posledné slovo“ objavuje ako „Nutné slovo“, prednáška „Posledný súd“ dostáva názov „Svet“ a „Volanie po vodcovi“ sa nazýva „Volanie po pomocníkovi“ (pojem vodca – „Führer“ bol zaťažený používaním národnými socialistami).

Druhý zväzok Posolstva Grálu „Vydanie z poslednej ruky“ obsahuje prevažne prednášky vydania z roku 1931, ktoré boli prepracované formou opísanou Irmingard Bernhardt. Prednášky „Syn Boží a Syn Človeka“ a „Povolaný“ už Abd-ru-shin nedal uverejniť a prednášky odpadli rovnako ako prednáška „A splnilo sa“ a „Záverečné slovo“. Prednáška „Život“ z dodatku uzatvára Zväzok II.

Zväzok III obsahuje prednášky z diela „Doznievania k Posolstvu Grálu“ zväzok I a zo zbierky jednotlivých prednášok, ktoré Abd-ru-shin určil pre ďalšie uverejnenie.

Aj prednáška „Tajomstvo krvi“ zo zošita 1 časopisu „Stimme“ sem bola zaradená. Prednáška „Kto teraz nechce poznať moje slovo …“ sa objavuje pod názvom „Meno“. Doslovom „Ako sa má Posolstvo prijímať“ končí Zväzok III.

Päť prednášok z „Doznievaní k Posolstvu Grálu“ Zväzok I a štyri prednášky zo zbierky jednotlivých prednášok neboli pojaté do Posolstva Grálu Zväzok I, II, III. Toto sa týka prednášok „Nevyhnutné vyrovnanie“, „Ježiš a Imanuel“, „Vianoce“ (nie identická s prednáškou „Vianoce“ v zväzku III „Vydania z poslednej ruky“), „Tóny Vianoc upomínajúc znejú vesmírom“, „Ja vás posielam!“, „Brána sa otvára!“, „Rana“, „Nový rok 1935“ a „Obeť“.